Volejte 373 730 950
Po - Pá 10:00-18:00

Zásady ochrany osobních údajů

V následujícím dokumentu naleznete informace o tom, jaké informace zpracováváme o našich zákaznících, uživatelích našich internetových stránek, Instragramu a Facebook, dále také to zda údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Obsah:

 1. Základní údaje
 2. Zpracovávané osobní údaje
 3. Proč vaše údaje zpracováváme?
 4. Důvody zpracování osobních údajů
 5. Kdo má k vašim osobním údajům přístup?
 6. Zabezpečení
 7. Doba zpracování
 8. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?
 9. Kontaktní údaje

 

1) Základní údaje

Jsme společnost MAUREA, s.r.o., IČ: 252 02 294, DIČ: CZ25202294, se sídlemPlaská 1962/66, 323 00 Plzeň, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni po sp. zn. C 8060, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje. (dále jen “Správce”). Jako správce můžeme zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“ nebo „nařízení“).

 

2) Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytnou dobu. Jde o osobní údaje, které nám sdělíte jednak aktivně (sami je zadáte do některého z formulářů) a současně také pasivně (některé technické údaje, které získáme používáním našich stránek).

Pokud používáte naše internetové stránky a využíváte našich služeb zpracováváme osobní údaje, jako jsou vaše uživatelské jméno, heslo, kontaktní údaje a další nastavení vašeho uživatelského účtu. Pokud u nás zakoupíte zboží, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 2. kontaktní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;
 3. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o uplatněných právech z vadného plnění;
 4. údaje o vašem chování na webu,zejména zboží a služby, které si zobrazujete, způsob pohybu po našem webu a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení a případně jiné online identifikátory.

 

3) Proč mé osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli uspokojit vaše objednávky a poskytovat vám související služby, o které jste projevili zájem, a současně abychom mohli naše služby průběžně zlepšovat a zvyšovat jejich bezpečnost. Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje zpravidla příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

Vaše údaje zpracováváme za účely:

 • pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje za účelem vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí (oprávněný zájem, souhlas),
 • pokud u nás nakoupíte zboží, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti),
 • pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, live chatu, zprávy nebo telefonu, používáme vaše údaje za účelem zodpovězení vašeho dotazu (oprávněný zájem),
 • rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů (oprávněný zájem, souhlas),
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky – oprávněný zájem),
 • zajištění bezpečnosti provozu webových stránek (IP adresy, ) a zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových (analýzy a statistiky – oprávněný zájem),
 • zobrazování reklam na základě vašich zájmů (remarketing, reklama – oprávněný zájem).

4) Důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných důvodů, které jsou uvedeny níže. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, neboť možnost a zákonnost takové zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a váš souhlas v těch případech není třeba.

Důvody, na základě kterých zpracováváme vaše údaje, jsou následující:

 • Plnění smlouvy– vyřízení objednávky zboží a služeb nebo poptávky po nich. Smlouva může být uzavřena i faktickým užíváním určité služby (odesláním objednávky) a není třeba její uzavření v listinné podobě opatřené vaším vlastnoručním podpisem,
 • Plnění právní povinnosti– plnění povinností uložených daňovými právními předpisy, vedení účetnictví, archivace.  Např. jde o zák. č. 586/1992 Sb., o daní z příjmu, zák. č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Oprávněný zájem– rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, připomínání se reklamou návštěvníkům webu, zajištění bezpečnosti provozu webu, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce.
 • Souhlas– rozesílání newsletteru.


5) Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

K osobním údajům mohou mít přístup další zpracovatelé správce (dále jen “Zpracovatelé”). Všichni naši Zpracovatelé jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • marketingová agentura a poskytovatel webového řešení/webhostingu,
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,
 • dopravci zásilek (Česká pošta, GEIS, PPL)
 • zpracovatelé účetnictví, daňoví poradci a případně advokáti

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (NCOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných států mimo EU.


6) Zabezpečení

Abychom udrželi vysoký standard ochrany vašich údajů, zavedli jsme technická a organizační opatření pro jejich ochranu před ztrátou, manipulací, neoprávněným přístupem a zneužitím. Veškerá komunikace s webovým prostředím probíhá přes zabezpečená HTTPS přenos. Stejně tak jsou chráněny i vaše údaje uložené přímo na webu. Přístup k vašim údajům je zabezpečen silným heslem a bezpečné nakládání s vašimi údaji zajišťují také postupy stanovené našimi interními směrnicemi.

Veškeré postupy zajišťující bezpečné nakládání s vašimi údaji jsou dodrženy také v případě, kdy při zpracování vašich údajů používáme služeb třetích osob (šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se Zpracovateli).

Naše společnosti i Zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone) je chráněn přístupovým heslem nebo otiskem prstů, popř. jiným biometrickým údajem.


7) Doba zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a poté po dobu 5 let po jeho ukončení.

V případě vámi uděleného souhlasu po dobu 3 let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

Údaje poskytované pro plnění právní povinnosti (vystavení faktury) budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.


8) Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tyto práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, tedy máte právo získat od Správce potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány a pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, mám dále právo k nim získat přístup a jejich kopii.
 • požadovat opravu osobních údajů, tedy aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, a s přihlédnutím k účelu zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • požadovat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), tedy aby Správcevymazal osobní údaje, které se vás týkají.
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů, tedy právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů.
 • na přenositelnost osobních údajů, tedy právo, aby Správce předal moje osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě mého souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • podat stížnost, tedy například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce shora uvedené; na postup Správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Kromě výše uvedených práv máte také právo podat stížnosti, pokud podle vás s vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika. Věříme však, že jakékoliv vaše případné námitky či stížnosti vyřešíme společně k vaši spokojenosti.


9) Kontaktní údaje

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím e-mail  vojackova@maurea.cz  nebo prostřednictvím telefonu +420373730950.